Rok założenia 1937   Profesjonalna chemia techniczna

O firmie

ZEP INC. jest czołowym amerykańskim producentem i dostawcą wyspecjalizowanej chemii technicznej dla przemysłu, instytucji oraz infrastruktury miejskiej.

ZEP INC. oferuje swoim klientom najwyższą jakość produktów sprawdzonych nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale również w realnych miejscach ich przeznaczenia.

ZEP INC. to producent z długimi tradycjami. Firma została założona  w 1937 roku w Atlancie w stanie GEORGIA. Aktualnie jest obecna w całej Ameryce Północnej, Europie oraz w wielu innych państwach na pięciu kontynentach, gdzie poprzez sprzedaż asortymentu liczącego  ponad 5000 produktów aktywnie zaznacza swoją obecność.

ZEP INC. to producent, który powstał i uformował się stosując w praktyce maksymę mówiącą iż: trzeba zdawać sobie sprawę, że ciągły rozwój naszej Firmy to nieustanne budowanie doskonałych relacji z naszymi obecnymi i przyszłymi Klientami, a dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz rozwiązań technicznych jest naszym głównym zadaniem. W tym celu staramy się każdego dnia być jeszcze bardziej dynamiczni i skuteczni w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań, tak abyśmy mogli nadal służyć nie tylko dotychczasowym Klientom, ale również przyszłym Odbiorcom. Do tego celu służą nam znakomicie wyposażone laboratoria, opracowujące bardzo skuteczne w działaniu produkty chemiczne, które zanim dotrą do użytkownika są przez długi okres testowane w praktyce. Nasze produkty charakteryzują się bezpieczeństwem stosowania jak i jakością wykonania, co potwierdza wiele certyfikatów, a wśród nich: ISO - 9001 oraz ISO - 14001.

W Polsce i państwach ościennych dystrybucję oraz obsługę doradczo-serwisową w imieniu ZEP INC., prowadzi Spółka Handlowa PREXPOL, która jest wyłącznym, jedynym i autoryzowanym przedstawicielem ZEP INC., docierając bezpośrednio do Klienta poprzez sieć wysoko wykwalifikowanych doradców technicznych. Sprzedaż produktów ZEP odbywa się zawsze po uprzednim dokonaniu testów skuteczności w miejscu aplikacji u Klienta. Takie podejście daje 100% gwarancję skuteczności działania testowanych i wybranych produktów.

 

 

 

ZEP INC. to :

 • Profesjonalna sieć bardzo dobrze wyszkolonych i doświadczonych doradców technicznych.
 • Szeroki  asortyment ponad 5000 produktów służący różnym gałęziom przemysłowym jak i pozaprzemysłowym.
 • Pomoc laboratoryjna profesjonalnych chemików.
 • Szybkie dostosowanie produktów  do potrzeb i indywidualnych warunków klienta.
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

 

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne (ECO – LABEL) wyróżnia produkty, które spełniają wysokie standardy jakościowe oraz są przyjazne środowisku. Oznakowanie to zapewnia producentom i sprzedawcom dodatkową wartość swoich wyrobów oraz przewagę konkurencyjną na rosnącym rynku „zielonych” towarów i usług. Dla nabywców, produkty oznakowane logiem ECO – LABEL stanowią wiarygodne świadectwo odpowiedzialności producenta, a także użytkownika za stan środowiska. W celu uzyskania znaku „Stokrotki”, wyroby muszą przejść rygorystyczne testy, weryfikowane przez niezależne, światowe instytucje. ZEP INC. w trosce o swoich wszystkich światowych odbiorców ma wpisaną w misję firmy dbałość o środowisko, czego posiadanie znaku ECO - LABEL jest wymownym potwierdzeniem.

media
Zobacz nasze filmy przedstawiające produkty
zobacz więcej

PREXPOL SPÓŁKA JAWNA
58-310 Szczawno-Zdrój
ul. Szczawieńska 2
prexpol@prexpol.eu

Kontakt:
tel.: +48 74 64 80 510
fax: +48 74 64 80 509
gsm: +48 728 848 400

Dział Handlowy
email: handlowy@prexpol.eu

Dział Obsługi
email: biuro@prexpol.eu

Dział Techniczno - Technologiczny
email: technolog@prexpol.eu

Klauzula informacyjna

Drogi użytkowniku,

po zapoznaniu się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób, jak zostało opisane poniżej.
Dlatego prosimy, zanim przejdziesz do serwisu, zapoznaj się z tymi informacjami i dokonaj świadomego wyboru.
Możesz ten wybór odłożyć na później klikając „Przypomnij później”

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest „Prexpol” J. Piskor, J. Walkiewicz spółka jawna z siedzibą w Szczawnie - Zdroju (58-310 ) przy ul. Szczawieńskiej 2, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000279464, NIP: 8862858222, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. zawierania lub wykonywania umów lub budowania i prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, jeśli są Państwo naszym klientem lub kontrahentem albo przedstawicielem lub pracownikiem któregoś z tych podmiotów;
  2. przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych) oraz udostępniania danych usługodawcom wspierającym działalność gospodarczą Administratora (np. serwis usług IT);
  3. archiwizacyjnych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO, tj.:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 2 pkt. 1 i 2, jeśli są Państwo klientem lub kontrahentem Administratora;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 2 pkt. 2 i 3;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 2 pkt. 1, jeśli występują Państwo w imieniu klienta lub kontrahenta Administratora i ust. 2 pkt. 2.
  Podstawę prawną może stanowić odrębna zgoda, określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli Państwo takiej zgody w sposób jednoznaczny i świadomy udzielili.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą profesjonalne przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia dla prowadzonej przez Administratora działalności, w tym przede wszystkim usługi księgowe, serwis i wsparcie IT.
 5. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ze względu na brak takiego obowiązku.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi albo obrony przeciwko roszczeniom wobec Administratora,
   2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub archiwizacyjnych);
  2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.
 7. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, nie będą one profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub – jeśli znajduje zastosowanie – art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej jako RODO), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prexpol – J. Piskor i J. Walkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci przesyłania ofert marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonicznie.

POUCZENIE:
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez wystosowanie elektronicznego lub pisemnego oświadczenia odpowiednio na adres rodo@prexpol.eu
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.